/* Change the "#000" to whatever color matches your projects them and style */

HANDELSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - HEEGSMA B.V.gevestigd te 8531 PZ Lemmer aan de Straatweg 74 aldaar

Op al onze aanbiedingen en bemiddelings-,koop- en verkoopovereenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk in het schriftelijk contract of in onze schriftelijke bevestiging van de overeenkomst wordt afgeweken.

I ALGEMEEN

Artikel 1

Een overeenkomst komt met ons eerst definitief tot stand door onze schriftelijke bevestiging per brief, fax, email of door ondertekening door de koper of verkoper van het door ons aan hem aangeboden contract. Onze agenten zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te binden. Zij mogen alleen kopen en verkopen onder voorbehoud van onze goedkeuring. Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Hierna wordt met “wij”, “ons” en “onze”bedoeld Heegsma B.V.

Artikel 2

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nakoming van onze contracten op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt-en zulks is uitsluitend ter onzer beoordeling- zijn wij gerechtigd de koopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot betaling van een schadevergoeding, als ontbonden te beschouwen. Van het beroep op overmacht en van de ontbinding, dient schriftelijk aan de wederpartij kennis te worden gegeven.

Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van verkochte - of gekochte goederen belemmeren of financieel nadelig maken, geven ons het recht de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat wij tot betaling van schadevergoeding zijn gehouden of van de verkoper of de koper te verlangen ons het nadeel van deze maatregelen te vergoeden voordat wij tot levering of in ontvangstname overgaan.

Artikel 3

Bij eventuele afwijkingen of tegenstrijdigheden tussen deze handelsvoorwaarden en die van onze wederpartijen prevaleren onze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen gelden. Bij een geschil over de betekenis van de vertaling van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst maatgevend.

Artikel 4

Het Nederlands recht is op al onze overeenkomsten van toepassing. Onze overeenkomsten worden geheel in Nederland ten uitvoer gelegd, daar de levering en de betaling van de goederen in Lemmer plaatsvinden. De bepalingen van het Weens Koopverdrag, voorzover van toepassing, worden uitgesloten.

Artikel 5

Op al onze overeenkomsten betreffende verkoop van aardappelen waar wij als verkoper optreden, zijn van toepassing voor grensoverschrijdend verkeer van consumptie- en pootaardappelen de Handelsvoorwaarden, Expertise reglement en Arbitragereglement voor de Europese Aardappelhandel (RUCIP) de laatste versie. Op al onze koopovereenkomsten en nationale verkoopovereenkomsten zijn van toepassing bij consumptieaardappelen de Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel  in Aardappelen, vastgesteld door de V.B.N.A. en de VENEXA (AHV VBNA/VENEXA); bij pootaardappelen de Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018 met bijbehorend arbitrage-regelement, bij uien de Algemene Voorwaarden Zaai uien (A.V.Z.)2006, vastgesteld door LTO Nederland en Frugi Venta, bij granen, zaden en peulvruchten deBepalingen van de Federatie G.Z.P., en bij de grensoverschrijdende handel in granen, zaden en peulvruchten de FIS-voorwaarden, bij hooi en stro; deHISFA-voorwaarden, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Four ages en Aanverwante Produkten; bij (ander) veevoer de AlgemeneVoorwaarden Mengvoederindustrie, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Mengvoederfabrikanten en bij overslag waarbij schepen zijn betrokken de Rotterdamse Stuwadoorscondities, vastgesteld door de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoorsbedrijven, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. Eenexemplaar van de hiervoor genoemde voorwaarden met bijbehorende arbitrage-reglementen ligt bij ons ter inzage en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Alle geschillen die uit de in artikel 5.1 genoemde transacties voortvloeien zullen - indien die voorwaarden in arbitrage voorzien - middels arbitrage volgens het reglement van de van toepassing zijnde voorwaarden worden beslecht, waarbij voor RUCIP-contract en uitsluitend de arbitragecommissie in Wageningen in eerste en tweede aanleg bevoegd is. In alle andere internationale geschillen, die door arbitrage worden beslecht, is zowel in eerste als in tweede aanleg uitsluitend de Nederlandse arbitragecommissie als bedoeld in de betreffende voorwaarden bevoegd, tenzij het betreffende arbitragereglement zich hiertegen verzet. Voor zover het arbitrage-reglement zich daartegen niet verzet, vinden alle arbitrageprocedures, waaronder de mondelinge behandeling, plaats in Nederland in de Nederlandse taal. Behoudens de geschillen genoemd in artikel 5.2 van deze voorwaarden, waarvoor de arbitrageprocedure in de voorwaarden genoemd in artikel 5.1 is geregeld, zullen alle geschillen uit onze overeenkomsten voortvloeiend, waaronder begrepen de vordering tot betaling van de achterstallige koopsom, met uitsluiting van de gewone rechter, worden beslecht door arbitrage op de wijze als is bepaald in het Algemeen arbitragereglement van het Instituut voorAgrarisch Recht te Wageningen. Dit reglement ligt bij ons ter inzage en wordt uop verzoek kosteloos toegezonden. Wij hebben het recht om, in afwijking van artikel 5.1, 5.2 en het hiervoor bepaalde in artikel 5.3 te onzer keuze, de berechting te doen plaatsvinden door de kantonrechter te Heerenveen, dan wel de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden of van de woonplaats van de wederpartij. Voor zover deze handelsvoorwaarden en dein 5.1 genoemde algemene voorwaarden met elkaar in strijd zijn, prevaleren onze handelsvoorwaarden.

Artikel 6

Onze fakturen dienen zonder verrekening, schuldvergelijking of korting, te worden betaald binnen 14 dagen na faktuurdatum. Bij niet betaling binnen deze of binnen de nader overeengekomen termijn is de koper ons een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Voorts zijn wij bevoegd om, na het verstrijken van de betalingstermijn, de incassering van onze vordering aan onze raadsman op te dragen. Alle kosten uit de inning voortvloeiende, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de koper. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met eenminimum van 500 euro.

Wij hebben het recht, wanneer onze fakturen niet binnen de genoemde termijn worden betaald, elke verdere levering op te schorten tot de openstaande fakturen zijn betaald, dan wel een bankgarantie is gesteld tot zekerheid van de betaling van hetgeen geleverd is en moet worden. Wij kunnen deze garantie ook verlangen wanneer er voor ons ten tijde van de levering gegronde redenen zijn om aan de solvabiliteit van de koper te twijfelen, zonder dat wij gehouden zijn deze twijfel nader te motiveren.

Wij zijn gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren wanneer de koper in gebreke blijft met de betaling van de vervallen factuur binnen 2 x 24 uur nadat hij tot betaling is gesommeerd per brief, email of telefax. In dat geval hebben wij het recht vergoeding te vorderen van de volledige schade, die uit de wanprestatie voortvloeit.

Onze aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze deze ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens en voorzover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van bestuursleden van Heegsma B.V. In gevallen waar volledige uitsluiting van onze aansprakelijkheid ontoelaatbaar is,  is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. Heegsma B.V. is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.

Artikel 7

7.1 Wij hebben het recht al onze vorderingen op een ieder die met ons een overeenkomst heeft afgesloten en met de aan hen gelieerde (rechts)personen, te verrekenen met onze betalingsverplichtingen.

II TEELT EN IN- EN VERKOOP VAN WITLOFWORTELEN

Artikel 8

Op alle teelt-, koop- en verkoopovereenkomsten staan de naam van de teler en trekker vermeld. De teler is de teler van de witlofwortelen. De trekker is degene die de witlofwortelen forceert.

Telers verplicht zich de met ons overeengekomen teelt van witlofwortelen te doen plaatsvinden op het perceel of de percelen die in onderling overleg tussen teler en trekker of ons daar voorzijn aangewezen. Indien trekker dat wenst, zal hij een stikstof- en mineraalonderzoek van de te betelen grond doen uitvoeren. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de trekker.

Trekker levert het zaad aan teler en neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. Het zaad dient tenminste te voldoen aan de NAK normen, waartoe de verpakking van het zaad voorzien dient te zijn van de standaard zaadlabel of - ingeval van kleinverpakking - van de opdruk zoals deze is omschreven in de NAK voorschriften. De kiemkracht dient te zijn op het niveau van precisiezaad. Trekker informeert teler over de kiemkracht van het geleverde zaad. Het zaaien geschiedt door of in opdracht van en op kosten van teler. Teler dient er zorg voor te dragen dat er voor en tijdens het zaaien geen vermenging van rassen optreedt. Bij overzaaien zijn de kosten van het zaaizaad voor rekening van teler.

Partijen komen in het contract het minimum aantal planten per ha overeen. Zodra blijkt dat het aantal planten onder dit minimum blijft, stelt teler trekker hiervan tijdig op de hoogte.Teler en trekker kunnen overeenkomen dat het gewas blijft staan. In dat geval dienen zij schriftelijk af te spreken of en zo ja hoe, de in het contract genoemde prijsafspraken zullen worden aangepast.

De verzorging van het gewas geschiedt door en voor rekening van teler. Stikstofbemesting (organische en anorganische)zal teler alleen in overleg met trekker toepassen. Bij de gewasbescherming zal teler het bij of krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet bepaalde in acht nemen.Teler zal het gewas zo dikwijls als noodzakelijk is, bespuiten tegen mineervlieg. Trekker heeft de plicht na zich in verbinding te hebben gesteld met teler, het perceel of de percelen tenminste drie keer tijdens de groei van het gewas in persoon of bij gemachtigde te aanschouwen. Trekker is gerechtigd aan teler vrijblijvende adviezen te geven betreffende de verzorging van het gewas. Teler zal trekker onverwijld op de hoogte stellen van aantasting, mislukking of onvoldoende stand van het gewas. Teler draagt zorg voor het rooien van de witlofwortelen en betaalt de kosten. Het tijdstip van rooien wordt door teleren trekker in onderling overleg vastgesteld. Teler is evenwel na 5 november te allen tijde gerechtigd om te rooien, mits hij de trekker hiervan tenminste 4dagen voor de rooidatum in kennis heeft gesteld.

De door teler af te leveren witlofwortelen dienen te zijn: gezond, goed van uiterlijk, praktisch vrij van uitwendige en inwendige gebreken, rot en vorstbeschadiging. Klachten over de kwaliteit van de geleverde witlofwortelen dient trekker, op straffe van verval van rechten, aan teler kenbaar te maken, voor zover betreft uitwendige gebreken binnen 2 dagen na levering en voor zover betreft inwendige gebreken onverwijld doch uiterlijk binnen 5 weken na de levering. Teler blijft aansprakelijk voorschade aan de witlofwortelen als gevolg van groeistoffen en kiemremmingsmiddelen. Teler dient de gerooide, nog niet geleverde witlofwortelen op een zodanige wijze op te slaan dat dit niet kan leiden tot beschadiging van de wortelen. De kosten van een eventuele behandeling tegen Sclerotinia seclerotiorum (Lib.) de Bary zijn voor de rekening van de trekker.

De keuring en tarreringen vinden plaatsop de in de hoofdstukken III en - indien hoofdstuk III niet van toepassing is -op de in hoofdstuk IV bepaalde plaats, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Partijen zijn gerechtigd in persoon of bijgemachtigde bij de keuring en/of tarrering aanwezig te zijn.

Het gewicht aan bladresten, grond en andere vreemde bestanddelen mag niet meer dan 25% bedragen, het gewicht aan niet opzetbare wortelen niet meer dan 10%. Indien één of beide percentages overschreden wordt of worden, zullen partijen in onderling overleg bepalen welk bedrag teler aan trekker zal vergoeden in de hierdoor voor trekker ontstane extra kosten. Het weeg- en meetloon is voor rekening van teler.  

De aflevering en afname van de witlofwortelen dienen te geschieden uiterlijk twee dagen na het rooien. Voor het rooien dient het tijdstip van aflevering door teler en trekker in onderling overleg te worden vastgesteld. Teler zal de geoogste witlofwortelen aan trekker afleveren aan verharde weg in een container of op een wagen. Elke vracht dient vergezeld te gaan van een vrachtbrief als bewijs van aflevering. Teler is verplicht af te leveren en trekker is verplicht af te nemen de gehele opbrengstvan de gecontracteerde oppervlakte. Op al onze koopovereenkomsten van witlofwortelen - waar wij als koper optreden - zijn niet van toepassing de artikelen van hoofdstuk III, de artikelen 15.6, 15.10, 15.11 van hoofdstuk IV en hoofdstuk V van deze voorwaarden. Op al onze verkoopovereenkomsten van witlofwortelen - waar wij als verkoper optreden - zijn niet van toepassing de artikelen van hoofdstuk IV, V en de artikelen 11.2 t/m 11.5 van hoofdstuk III van deze voorwaarden. Op alle overeenkomsten van witlofwortelen waarin wij als bemiddelaar optreden, zijn niet van toepassing de artikelen van hoofdstuk III en IV van deze voorwaarden.

II TEELT EN IN- EN VERKOOP VAN WITLOFWORTELEN

Artikel 9

Al onze verkoopovereenkomsten (overeenkomsten waarbij wij als verkoper optreden) worden geacht te Lemmer tot stand te zijn gekomen. Op al onze verkoopovereenkomsten zijn niet van toepassing, de bepalingen van hoofdstuk IV en V van deze voorwaarden. Onze produkten worden verkocht af bedrijf. Bij franco levering worden de goederen voor onze rekening en voorrisico koper vervoerd. Levering van de goederen vindt plaats op het erf van de teler en betaling van de koopsom vindt te Lemmer plaats.

Artikel 10

De koper staat ervoor in, dat de door hem gekochte hoeveelheid goederen wordt afgenomen en zonodig wordt afgeroepen, op de overeengekomen plaats en tijd. Wanneer is overeengekomen, dat het verkochte kwantum gedurende een bepaalde periode zal worden geleverd, dient de koper zoveel mogelijk gedurende deze gehele periode in regelmatige, gelijke dan wel nagenoeg gelijke hoeveelheden af te roepen en af te nemen. De koper dient voor iedere levering en afroep een termijn van minimaal 3 dagen in acht te nemen.

Indien de koper deze verplichtingen tot tijdige afroep en/of tijdige afname niet stipt en/of volledig nakomt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze niet is uitgevoerd, zonder dat ingebrekestelling vereist is, als ontbonden te beschouwen.

Artikel 11

De door ons te leveren produkten zijn aan bederf onderhevig en de houdbaarheid is grotendeels afhankelijk van de wijze van bewaring, waarop wij na de feitelijke aflevering geen invloed meer hebben. De koper dient daarom bij aflevering de ter levering aangeboden produkten te onderzoeken om vast te stellen of deze naar zijn mening voldoen aan de overeengekomen eisen en kwaliteit. De koper moet daarbij tevens controleren op interne gebreken door steekproefsgewijs produkten open te snijden. Tarrering vindt plaats op het bedrijf waar de produkten zijn geteeld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Over de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde goederen kan, wat betreft de uit- en inwendige zichtbare gebreken, door de koper alleen gereclameerd worden tijdens de feitelijke aflevering van de goederen, dat wil zeggen tijdens het laden van de goederen op het door de koper beschikbaar gestelde transportmiddel of bij levering franco vóór het lossen van de goederen.

De koper heeft zijn recht op reclame verwerkt, wanneer hij de goederen in ontvangst heeft genomen, derhalve wanneer deze op zijn transportmiddelen zijn geladen of op de door hem aangegeven plaatszijn gelost.

De koper die weigert onze goederen te ontvangen op grond van beweerde ondeugdelijkheid is verplicht ons onverwijld en in elk geval binnen 6 uur na weigering per fax of email daarvan in kennis testellen. Indien wij de klacht van de koper niet binnen één uur na ontvangstschriftelijk accepteren, is hij gehouden op straffe van verval van rechten onmiddellijk, dat wil zeggen binnen 12 uur na het uiten van de klacht, - in onze aanwezigheid - onafhankelijke expertise door een beëdigd expert te doen uitvoeren. Wij hebben het recht contra-expertise te laten uitvoeren.

Voor groenten en fruit geldt dat indien wij die goederen met KCB controlebewijs hebben verkocht en geleverd, het door het KCB afgegeven controlebewijs beslissend is voor het al dan niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

Wij zijn bevoegd de terecht geweigerde goederen door andere te vervangen, doch wij zijn daartoe niet gehouden. In dat geval kunnen wij de geweigerde hoeveelheid in mindering op het verkochte kwantum brengen.

Indien de koper de ter levering aan geboden goederen ten onrechte weigert te ontvangen, zijn wij bevoegd, ook in het geval van een deellevering, de overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd, te ontbinden en volledige schadeloosstelling te vorderen.

Indien wij op één van de hierboven genoemde gronden de overeenkomst ontbinden of verdere levering weigeren, zijn wij gehouden dit per fax, email of brief aan de koper te laten weten zonder dat verdere formaliteiten vereist zijn. De door de niet of niet volledige afname van door ons verkochte goederen geleden en nog te lijden schade moet ons ten volle worden vergoed. Deze schadevergoeding bedraagt tenminste het verschil tussen de met de koper overeengekomen prijs en de dagprijs op het tijdstip van niet-nakoming en de gederfde winst.

De koper die in zijn verplichtingen tekort schiet, is volledige schadevergoeding verschuldigd door het enkele feit van de niet of niet tijdige afname.

Artikel 12

Alle produkten, ter uitvoering van deze overeenkomst geleverd, blijven ons eigendom totdat de koopprijs met alle daar opvallende lasten volledig is betaald en wij ook uit andere hoofde geen vordering meer op de koper hebben. Indien na het sluiten van de overeenkomst de informatie over koper zodanig is dat betaling van de koopsom onzeker is, mogen wij de koper om betalingszekerheid vragen. Koper is dan op ons eerste verzoek verplicht ons binnen 24 uur op zijn kosten een voor ons aanvaardbare bankgarantie te verstrekken. Als de koper hiermee in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden en volledige schadevergoeding te vorderen.

Indien de door ons geleverde goederen niet meer in de oorspronkelijke vorm en of verpakking aanwezig zijn of indien zij verwerkt zijn tot andere produkten, wordt ten behoeve van ons met betrekking tot die goederen een stil pandrecht gevestigd dat van kracht blijft totdat al hetgeen wij uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen hebben, volledig zal zijn betaald.

Artikel 13

In geval van niet tijdige betaling, surséance van betaling of faillissement, zijn wij gerechtigd onze goederen tot ons te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de koper te betreden.

Artikel 14

Al onze verkoopovereenkomsten van agrarische produkten geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge vaneen tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische produkten, zoveel produkten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, hebben wij het recht de door ons verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Door de levering van dit aldus verminderde quantum, voldoen wij dan geheel aan onze leveringsverplichtingen.Wij zijn alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische produkten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van onze leverings- en afnameverplichting onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat deze redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, overstroming, stagnatie in de electriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte en/of abnormale hoeveelheden regen, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van toeleveranciers, etc. Overmacht van onze toeleveranciers geldt als overmacht van ons.

IV KOOPOVEREENKOMSTEN

Artikel 15

Al onze koopovereenkomsten(overeenkomsten waarbij wij als koper optreden) worden geacht te Lemmer tot stand te zijn gekomen.

Op al onze koopovereenkomsten zijn niet van toepassing de bepalingen van hoofdstuk III en V van deze voorwaarden.Indien verkoper de verkochte produkten zelf teelt, dient hij ze tegenhagelschade te verzekeren. Verkoper dient het gekochte produkt bij opslag tegenbrand- en waterschade te verzekeren. Deze verplichting laat onverlet dat verkoper bij geheel of ten dele mislukken van de oogst, verplicht is de gecontracteerde hoeveelheid produkt aan ons te leveren en gehouden is het tekort elders in te kopen. Bij hagel-, brand- en verzekerbare waterschade kan verkoper zich niet op overmacht beroepen.

De te leveren goederen moeten bijaankomst op ons bedrijf of op het ontvangend bedrijf voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Zij moeten zijn van goede kwaliteit, vrij van ziekte, beschadigingen, kleiklappen, in- en uitwendige -, zichtbare en onzichtbare gebreken. De goederen moeten voldoen aan de wettelijke residunormen voor gewasbeschermingsmiddelen.

Verkoper is verplicht bij het verladen gebruik te maken van een grondreiniger. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient verkoper ongewassen produkten te leveren. Het produkt dient volstrekt vrij te zijn van grond. Verkoper is verplicht aan ons een grondboete te betalen van minimaal € 100,- per ton geleverde grond. Op de koopbevestiging kan van dit bedrag worden afgeweken.

Verkoper is verplicht ervoor zorg te dragen dat de inwendige temperatuur van de consumptieaardappelen en uien bij verladen en levering af land minimaal 10ºC en maximaal 25ºC bedraagt en uitopslag minimaal 15ºC en maximaal 20ºC. Per vracht wordt van minimaal 5 stuks produkt de temperatuur gemeten. Indien verkoper in strijd met deze plicht handelt, hebben wij recht de goederen af te keuren en/of schadevergoeding te vorderen.

Het in de overeenkomst bepaalde levertijdstip is niet fataal, maar slechts richtinggevend. De levering van de gekochte goederen geschiedt op afroep door ons en op ons bedrijf of het doorons aan te wijzen ontvangende bedrijf, alwaar keuring en tarrering plaatsvindt.Tot aan de levering is verkoper verplicht de produkten voor zijn rekening en risico deugdelijk op te slaan. Verkoper is verplicht te leveren op het door ons aangewezen adres. Van iedere auto wordt een afzonderlijk monster genomen. De opschepkosten zijn altijd voor rekening van de verkoper. Op eerste verzoek dient de verkoper ook te leveren op zon- en feestdagen en ’s nachts. Als de koopovereenkomst of bevestiging vermeldt dat levering geschiedt op vrachtautokoper, betekent dit slechts dat de transportkosten voor onze rekening komen. De juridische en feitelijke levering vindt plaats op ons bedrijf of op het doorons aan te wijzen ontvangende bedrijf. Bij niet of niet-tijdige en/of ondeugdelijke levering door de verkoper hebben wij het recht nakoming te vorderen dan wel, te onzer keuze, de overeenkomst te ontbinden en in alle gevallen volledige schadevergoeding te vorderen.

De weegkosten zijn voor rekening van verkoper. Indien aan verkoper een teelt-/enquêteformulier is verstrekt, dient hij dit formulier uiterlijk bij levering volledig bijgehouden en ingevuld aan ons te retourneren. Wij zullen de koopsom, verminderd met de eventuele kortingen, boetes, schade en andere te verrekenen bedragen, binnen drie weken na aflevering en tarrering en ontvangst van het teelt-/enquêteformulier aan de verkoper voldoen, tenzij wij onze betalingsverplichtingen opschorten in verband met een tekortkoming van verkoper.

Indien het tarrapercentage hoger is dan 15 % kan de afname door ons worden geweigerd, doch wij hebben ook het recht de goederen af te nemen tegen naar onze keus ofwel de contractsprijs, ofwel de dan geldende marktwaarde en in beide gevallen verminderd met een door ons te bepalen korting in verband met de extra kosten voor het klaarmaken van de goederen.

De aan ons te leveren goederen dienen ook gedurende een redelijke termijn na levering aan de overeengekomen kwaliteitsnormen te voldoen. Gedurende die periode hebben wij het recht over de kwaliteit van de geleverde goederen voor wat betreft uitwendig zichtbare gebreken, te reclameren. Over verborgen, niet met het blote oog zichtbare of interne gebreken, mogen wij reclameren binnen bekwame tijd na het ontdekken van die gebreken. Bij export mogen wij ook klagen binnen bekwame tijd nadat de goederen door de uiteindelijke ontvanger zijn ontvangen.

Bij afkeuring en/of weigering van de ter levering aangeboden goederen, hebben wij het recht te onzer keuze vervangende levering te vorderen of de geweigerde hoeveelheid af te boeken op het nog resterende deel van het contract. Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van afnameverplichting onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat deze redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, overstroming, stagnatie in de electriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, in gebreke blijven van toeleveranciers. Overmacht van onze afnemers geldt als overmacht van ons.

Artikel 16

Indien na het sluiten van de overeenkomst de informatie over de financiële positie van de verkoper zodanig is dat de nakoming van de leveringsverplichting als onzeker moet worden beschouwd, hebben wij het recht van de verkoper een zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van zijn leveringsverplichtingen in de door ons gestelde vorm. Indien de verkoper die zekerheid niet tijdig verstrekt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schade- vergoeding te vorderen.

Indien de verkoper met de levering van de goederen achterstallig is en de koopsom van door de verkoper reeds geleverde goederen opeisbaar is geworden, hebben wij het recht de betaling van die eerder geleverde goederen op te schorten, totdat de achterstallige leveringen door de verkoper zijn uitgevoerd.

V BEMIDDELINGSOVEREENKOMSTEN

Artikel 17

Op alle opdrachten tot bemiddeling en op door bemiddeling tot stand gebrachte overeenkomsten zijn van toepassing de bepalingen van dit hoofdstuk en mogelijke schriftelijke gemaakte aan- vullende bepalingen, voor zover die aanvullende bepalingen door betrokken partijen zijn aanvaard. De bepalingen van hoofdstuk I, artikel 1.1, III en IV zijn daarop niet van toepassing. Alle mededelingen en adviezen van Heegsma B.V. worden te goeder trouw en naar beste weten verstrekt. Opvolging van adviezen geschiedt voor risico van de geadviseerde. Heegsma B.V. aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, handelt Heegsma B.V. altijd als bemiddelaar en nimmer op eigen titel.

Artikel 18

18.1 Heegsma B.V. heeft het recht om zonder enige opgave van redenen opdrachten tot bemiddeling geheel of gedeeltelijk te weigeren. Alles zonder enige gehoudenheid van Heegsma B.V. tot vergoeding van schade in welke vorm dan ook.

Artikel 19

Opdrachten tot bemiddeling zijn niet aan enige vorm gebonden. Schriftelijke bevestiging van de opdracht of van intrekking of annulering daarvan door Heegsma B.V. strekt tot volledig bewijs.

Aanvaarde opdrachten kunnen worden gesplitst bij de uitvoering, zowel wat soorten, maten, als hoeveelheden betreft. Bij het aanvaarden van een opdracht kan door Heegsma B.V. generlei zekerheid worden gegeven dat de opdracht kan worden uitgevoerd. ledere aansprakelijkheid van Heegsma B.V. daarvoor is uitgesloten. Opdrachtgevers vrijwaren Heegsma B.V. volledig tegen alle aanspraken die derden op haar verkrijgen terzake van verplichtingen die ingevolge de verstrekte opdracht door Heegsma B.V. zijn of worden aangegaan, of voortvloeien uit voorschriften opgelegd door enige instantie.

Artikel 20

Van elke overeenkomst die doorbemiddeling van Heegsma B.V. tot stand wordt gebracht wordt een schriftelijke of electronische bevestiging opgemaakt. Onder schriftelijke bevestiging in de zin van dit artikel dienen zowel met de hand als machinaal geschreven bevestigingen te worden verstaan. Deze bevestiging bevat tenminste: de namen van de opdrachtgevers; mededelingen van de op de overeenkomst toepasselijke reglementen en voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden; de aard van de transactie ; de te verrichten prestatie; leverings- en betalingscondities; bij schriftelijke bevestigingen de handtekening van partijen en bemiddelaar, althans indien partijen niet bij het opmaken van de bevestiging aanwezig zijn, de namens partijen door de bemiddelaar voor hen geplaatste handtekening.

Heegsma B.V. bewaart de bevestiging inhaar administratie en/of computersysteem. Op verzoek van de opdrachtgever zendtHeegsma B.V. een exemplaar van de bevestiging. Tussen Heegsma B.V. enopdrachtgever en/of derden en tussen opdrachtgever(s) en/of derden geldt debevestiging van Heegsma B.V. als volledig bewijs.

Artikel 21

Opdrachten tot bemiddeling eindigen door:

a. Uitvoering van de opdracht; b.Annulering van de opdracht door de opdrachtgever; c. Annulering door Heegsma B.V.; d. Het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht gestelde termijn, tenzij partijen voordien zijn overeengekomen deze termijn te verlengen.

Partijen kunnen ook opdrachten gedeeltelijk annuleren. Wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, dan blijft de opdracht voor het niet geannuleerde deel tussen partijen van kracht. Alle handelingen verricht door Heegsma B.V. ter uitvoering van opdrachten voordat de annulering haar heeft bereikt binden de opdrachtgever ten volle.

Artikel 22

Heegsma B.V. is bevoegd opdrachten, verstrekt door twee of meer samenwerkende personen, naar eigen keuze af te wikkelen, afrekening te zenden en betalingen te doen - schuldvergelijking daaronder begrepen - aan elk der samenwerkende personen voor een deel of aaneen van hen voor het geheel, in al welke gevallen van afwikkeling en betaling Heegsma B.V. aan al haar verplichtingen zal hebben voldaan en jegens alle opdrachtgevers deugdelijk zal zijn gekweten. Zij die zich gezamenlijk jegens Heegsma B.V. hebben verplicht zijn ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de door hen aangegane verplichtingen zowel hoofd- als nevenverplichtingen, zowel tegenover Heegsma B.V. als tegenover derden, voorzover die enig recht mochten hebben. Hij die als vertegenwoordiger van eenderde opdrachten verstrekt aan Heegsma B.V. staat in voor en is hoofdelijk met diens opdrachtgever aansprakelijk voor de verplichtingen jegens Heegsma B.V.aangegaan.

Artikel 23

Heegsma B.V. heeft recht op provisie zodra door haar bemiddeling de overeenkomst tot stand is gekomen. De provisie is ook verschuldigd als de bemiddelde overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet wordt uitgevoerd. De provisie bedraagt een door Heegsma B.V. vast te stellen percentage van tenminste 6% van de koopsom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

De verkoper en de koper zijn de provisie ieder voor de helft verschuldigd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 24

Alle prijzen, provisie en dergelijke worden vastgesteld, exclusief omzetbelasting. Kopers zijn de over hun aankopen berekende omzetbelasting verschuldigd op de valutadatum en tot betaling van deze omzetbelasting per die datum verplicht. Bij samenloop van aankopen en verkopen is de verrekening van de omzetbelasting over verkopen niet toegestaan.

Artikel 25

Indien de opdrachtgever niet aan enigeverplichting en/of voorwaarden voldoet voortvloeiende uit dit reglement en/ofdoor bemiddeling tot stand gebrachte overeenkomst heeft Heegsma B.V. het rechtal hetgeen de opdrachtgever uit welke hoofde ook aan haar verschuldigd isterstond en ineens op te eisen zonder dat enige aanmaning nodig is.

Heegsma B.V. is bevoegd te allen tijde van haar opdrachtgevers te haren genoegen voldoende zekerheid voor de nakoming van hun verplichtingen te verlangen gelijk deze tot het stellen van zekerheid verplicht zijn op eerste aanmaning van Heegsma B.V. Kosten aan het stellen van zekerheid verbonden zijn voor rekening van de opdrachtgever die zekerheid stelt.

Ook nadat zekerheid is gesteld zijn de bedoelde opdrachtgevers verplicht op eerste aanmaning van Heegsma B.V. meerdere zekerheid te stellen tot haar genoegen.

Artikel 26

De tussen opdrachtgevers tot stand gebrachte overeenkomsten zullen tussen deze partijen worden uitgevoerd, en -voorzover tussen opdrachtgevers nadrukkelijk overeengekomen en in de overeenkomst vermeld - voor wat betreft de levering en acceptatie mede overeenkomstig de algemene regelen die daaromtrent in de betrokken handelsreglementen en in de eventueel daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn gesteld. Geschillen daaromtrent zijn geschillen tussen genoemde partijen. Heegsma B.V. staat hier buiten. Indien partijen daartoe bereid zijn verleent Heegsma B.V. haar bemiddeling tot een minnelijke oplossingen in verband daarmee zullen de bedoelde partijen aan haar mededeling hebben te doen van mogelijke reclame of andere moeilijkheden, die zich voordoen.

Artikel 27

Bij verkoop op monster is de verkopertegenover de koper volledig aansprakelijk voor het monster dat hij bij hetverstrekken van de opdracht aan Heegsma B.V. ter beschikking stelt.

Heegsma B.V. is hiervoor nimmer aansprakelijk. De aansprakelijkheid van Heegsma B.V. voor schade ontstaan in verband met door haar bemiddelde overeenkomsten is beperkt tot de hoogte van haar berekende of in rekening te brengen provisie, onverkort de overige beperkingen van de aansprakelijkheid genoemd in deze voorwaarden. De aansprakelijkheid van Heegsma B.V. voor schade is in geen enkel geval hoger dan een maximum bedrag van 2.500 euro (zegge: vijfentwintighonderd euro). Heegsma B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Aldus in 2019 gedeponeerd bij de Kamer vanKoophandel

te Leeuwarden onder nummer 01084403